Projekti – zaključeni

  • Promocija znanosti in inovativnosti – CEM (nosilec projekta; obdobje 2008-2009, 2010-2011); s projektom sodelujemo tudi v EPK 2012 v sodelovanju s Hišo znanosti.
  • Nacionalna mladinska mreža razvoja raziskovalnih vrednot mladih »SM-RIS« (22 partnerjev od tega 10 mladinskih centrov; EKTC je vodja konzorcijske mreže)
  • Mladi ambasadorji medkulturnega dialoga »MAMD« (partner projekta);
  • Izvedba definiranja ponudbe in postavitev kriterijev za ponudnike okolju prijaznih didaktičnih kmetij ter vzpostavitev modela upravljanja didaktične kmetije in kompetenčnega centra na območju lokalne razvojne strategije TOTI LAS »DIKMT_in_KC«, s poudarkom vključevanja mladih na podeželju;
  • Razvoj in delovanje čezmejne, inovativne platforme centrov eksperimentov v sodelovanju z izobraževalnimi ustanovami in gospodarstvom »EXP-ERT 2020«; (sodelovanje z mladinsko organizacijo Science center Expi Kočuha (Avstrija));
  • Interaktivna arheološka dediščina avstrijske in slovenske Štajerske »InterArch-Steiermark« (sodelovanje s strokovno organizacijo Univerzalni muzej Joanneum Graz)

Mednarodni projekt EXP-ERT 2020

»Razvoj in delovanje čezmejne, inovativne platforme centrov eksperimentov v sodelovanju z izobraževalnimi ustanovami in gospodarstvom« (akronim EXP-ERT 2020)

Projekt predstavlja novo obliko strategije krepitve z vključevanjem in integracijo gospodarstva z izobraževalno-razvojnim, inovativnim in znanstveno-raziskovalnim področjem, ki daje poudarek na mladih v čezmejni regiji. S projektom omogočamo razvoj in povezovanje čezmejnega potenciala z večjo in poglobljeno integracijo dejavnosti, ki nudi prostore za novo znanje in razvoj inovacijskih, razvojnih in raziskovalnih vrednot pri mladih za dosego cilja EU kot »najbolj konkurenčno in najbolj dinamično, na znanju temelječe gospodarstvo na svetu, ki bo sposobno trajnega razvoja z več in boljšimi zaposlitvami ter večjo socialno povezanostjo«, kjer bo inovativnost mladih ključnega pomena. Te prostore ponazarjajo centri eksperimentov oz. science centri /t.i. science museums ali hands-on science centri/, ki jih koordinirajo projektni partnerji.

Vsi centri so namenjeni mladim za senzibilizacijo za znanost, raziskovalno, inovativno in razvojno dejavnost v povezovanju z gospodarstvom in šolami, hkrati tudi za promocijo znanosti in razvoja raziskovalnih vrednot mladih.

Projekt EXP-ERT 2020 bo obstoječe stanje čezmejne regije, ki je bilo do sedaj namenjeno predvsem podpori študentom in inovatorjem, podjetnikom in raziskovalcem starosti nad 19 let, nadgradil z aktivnim vključevanjem mladih, mlajših od 19 let iz osnovnih in srednjih šol, v namen večje senzibilizacije mladih do znanosti in njenega razumevanja, tehnologije in inovacij, podjetništva ter posledično s skupnim razvojem in izdelanimi eksperimenti v obliki potujočih in standardnih postavitev postavil temelje za lažje uvajanje in vključevanje mladih v obstoječe in prihodnje razvojne institucije in gospodarstvo v čezmejni regiji.

Cilji projekta

1. Omreženje in izboljšava komunikacije med centri eksperimentov, sodelujočimi ustanovami in organizacijami, dejavnih na področjih mladih, izobraževanja, razvoja, raziskav, znanosti in razvoja raziskovalnih vrednot mladih in gospodarstvom.

2. Vzpostavitev čezmejne inovativne platforme centrov eksperimentov– mladinskega inkubatorja.

3. Okrepljeno čezmejno sodelovanje centrov eksperimentov z dodatnim usposabljanjem, s skupnim razvojem potujočih in interaktivnih eksperimentov, on- line spletno orodje, spletna stran.

4. okrepljena čezmejna povezava mladih in gospodarskih subjektov, ustvarjeni sinergijski učinki skozi tematske delavnice mladih in promocijske dogodke ter eksperimentalne intervencije v javnih prostorih na lokacijah bivših mejnih prehodov (v schengenskih objektih).

Vodilni partner : EKTC Maribor

Partnerja iz Avstrije : EXPINAWImix

Več na www.exp-ert2020.com

Mednarodni projekt InterArch-Steiermark

V operativnem programu Čezmejnega sodelovanja Slovenija-Avstrija 2007-2013 nima kulturna dediščina le posebne gospodarske vloge za razvoj kulturnega turizma v regiji, ampak nosi tudi pomembno vlogo pri izoblikovanju regionalne identitete na programskem območju.

Nekatere šibke točke na tem področju v programskem območju so : počasi napredujoče ponovno oživljanje kulturne dediščine, nezadostna trajnost čezmejnih iniciativ in slabo stanje nekaterih objektov kulturne dediščine.

Projekt InterArch-Steiermark bo v okviru 2. prioritete Operativnega programa Slovenija-Avstrija 2007-2013 na programskem območju ustvaril razmere za dolgotrajno čezmejno sodelovanje kulturnih ustanov in organizacij. Ta cilj lahko dosežemo s stalno intenzivno komunikacijo in pogosto izmenjavo podatkov med ustanovami na programskem območju. Pri tem igra osrednjo vlogo govorjenje skupnega jezika z uporabi enakih digitalnih orodij. Tako bodo tudi novi podatki o arheološki dediščini na programskem območju našli hitrejši dostop do ljudi, ki tam živijo in zgradili dobro platformo za ponovno oživitev kulturne dediščine in njeno gospodarsko rabo.

Obdelava in digitaliziranje arhivov arheoloških zbirk Univerzalnega muzeja Joanneja (Universalmuseum Joanneum) in njihova umestitev v geografski informacijski sistem (GIS) tvorita jedro projekta in služita trajnostni rabi pri prostorskem načrtovanju, spomeniškem varstvu in arheoloških raziskavah v Sloveniji.

 Zato je potrebna izdelava dvojezičnega digitalnega orodja, ki bi ga prav tako uporabili za boljšo in hitrejšo strokovno obdelavo arheoloških najdb in za efektivno upravljanje z arheološko dediščino na mejnem področju. S tem orodjem bi povezali najnovejše tehnologije na področjih upravljanja z bazami podatkov, GIS-a (geografski informacijski sistem) in računalniške grafike.

 Operativni cilji projekta :

1. Omreženje in izboljšava komunikacije med ustanovami dejavnih na področjih spomeniškega varstva in upravljanja kulturnih dobrin na obeh straneh meje. V okviru srečanj in kongresov bodo prakse spomeniškega varstva primerjane in diskutirane ter nato približane širši javnosti.

2. Digitalizacija arhivskih in arheoloških najdb iz avstrijske in slovenske Štajerske v muzeju Joanneju in njihova strokovna obdelava ter objava. Zajem arhivskih dokumentov o arheološki dediščini obmejnega območja v arhivih antične zbirke Umetnostnozgodovinskega muzeja (Kunsthistorisches Museum) in arhivih centrale Urada za varstvo kulturne dediščine Avstrije (Bundesdenkmalamt Österreich) na Dunaju.

3. Razvoj dvojezičnega digitalnega orodja, ki se bo uporabljal na obeh straneh meje, za popoln zajem arheoloških najdišč. Na podlagi internetnega portala bo to orodje omogočalo dostop do arheoloških arhivov muzeja Joanneja, tako za strokovnjake kot za zainteresirano javnost.

4. Povezovanje digitalne dokumentacije arheoloških izkopavanj z digitalno zajetimi muzejskimi predmeti. Izbrani objekti bodo zajeti z uporabo novih 3D merilnih tehnologij.

5. Izboljšana uporaba GIS-a (Geografskega informacijskega sistema) na področju arheologije.

6. S terenskim testiranjem digitalnega orodja na izbranih arheoloških spomenikih v izbranem obmejnem območju, bomo dobili tudi promocijske rezultate za širšo javnost, kot so virtualne rekonstrukcije. Rezultati se bodo v prihodnosti uporabili za izdelavo novih programov posredovanja kulturne dediščine.

7. Razstava arheoloških objektov iz področja Slovenije, ki se nahajajo v Univerzalnem muzeju Joanneju. Tako bodo na pristnih objektih prikazani skupen zgodovinski razvoj avstrijske in slovenske Štajerske, od prazgodovine do časa rimskega imperija. Razstava bo prikazana v dvorcu Betnava v Mariboru v okviru programa Kulturne prestolnice 2012. Razstavo bo spremljala umetniška intervencija v javni prostor in publikacija.

8. S pomočjo mednarodne konference bo avstrijska in slovenska Štajerska dosegla vodilno vlogo pri aktualni evropski diskusiji o vprašanjih arheološke dediščine in vračanju te dediščine v države njihovega izvora.

Več na:

http://www.museum-joanneum.at/de/archaeologiemuseum/interarch-steiermark-1

Vodilni partner : Universalmuseum Joanneum GmbH ( http://www.museum-joanneum.at )

Partner 1 : Evropski Kulturni In Tehnološki Center Maribor

Partner 2 : Institut für Archäologie der Karl-Franzens-Universität Graz

Partner 3 : Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije

Partner 4 : Verein Kulturpark Hengist

Partner 5 : Pokrajinski muzej Murska Sobota

ERASMUS+ I’m a Sport Entrepreneur, what R U?

Kot partner sodelujemo v mednarodnem projektu Erasmus * I am a Sports entrepreneur-what RU? »Sem športnik podjetnik« in je primer nove generacije mladinskih projektov. Projekt je namenjen vključevanju mladih z manj možnostmi, ustvarjanju lastnih novih priložnosti ter razvijanju podjetnosti preko športa. Oblikovana je ciljna skupina mladih iz Srednje gradbene šole Maribor in Osnovne šole Borcev za severno mejo, ki aktivno sodelujejo. Rezultati projekta pa bodo vplivali na neformalne mladinske kulture v Evropi z namenom opremljanja mladih s potrebnimi podjetniškimi razmišljanji.

Mednarodni projekt Interreg V-A SI – AT, regioWIN

Partnerstvo Slovenija, Štajerska (A) in Koroška (A)
Splošni cilj projekta regioWIN je skupna izdelava omrežja, spodbujanje novih medsektorskih in čezmejnih vrednostnih verig in razvoj podjetniških mrež za ženske. V središču dejavnosti je povečanje prizadevanj za čezmejno sodelovanje B2B in internacionalizacije v programskih regijah. Spremljevalni dogodki in delavnice so namenjeni podjetnicam na različnih poslovnih področjih in za sklepanje novih mednarodnih tržnih priložnosti, dostopa do novih stikov, pravnih in finančnih vidikov, ter kulturnega znanja. Aktivnosti so usmerjene predvsem za podjetja vodena s strani žensk v obrobnih območjih za katere obstaja velik potencial. Za intenzivno čezmejno sodelovanje je potrebno odstraniti dejavnike, ki negativno vplivajo na razvoj čezmejnega sodelovanja in ustvariti ugodno okolje za podjetnice in njihovo sodelovanje.

Das übergeordnete Ziel des Projektes regioWIN ist die gemeinsame Schaffung und Förderung von neuen, branchenübergreifenden und grenzüberschreitenden Wertschöpfungsketten und der Aufbau eines Unternehmerinnen-Netzwerkes. Im Focus der Aktivitäten steht die Erhöhung von grenzüberschreitenden Kooperationen, B2B und Internationalisierungsbestrebungen in den Programmregionen. Begleitende Maßnahmen für Unternehmerinnen sind Veranstaltungen und Workshops zu unterschiedlichen Wirtschaftsthemen wie internationale Marktchancen, Zugang zu neuen Kontakten, rechtliche und finanztechnische Aspekte, kulturelles Wissen. Die Aktivitäten zielen vor allem auf Unternehmen unter weiblicher Führung in peripheren Gebieten ab, da hier ein großes Potential vorliegt. Durch intensive grenzüberschreitende Kooperationsaktivitäten sollen Hemmschwellen abgebaut werden, Know-how aufgebaut und ein stabiles Umfeld für die Unternehmerinnen geschaffen werden.

Sodelujoči:

Štajerska (A): nosilec projekta (vodja partnerstva) – Innovation Region Styria GmbH (IRS)

Projektni partnerji na Štajerskem (A): Freiraum Business Center Graz, Technologiezentrum Deutschlandsberg, Energie Center Lipizzanerheimat in Bärnbach

Projektni partner na Koroškem (A): Business Frauen Center in Klagenfurt

Projektni partner v Sloveniji: Štajerska gospodarska zbornica, Evropski kulturni in tehnološki center Maribor in Ljudska univerza Murska Sobota

Vabimo vas, da izpolnite anketo na naslednji povezavi: https://www.1ka.si/a/105817

Javni razpis “Mentorske sheme za socialna podjetja” – Z znanjem do prepoznavnosti

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je 10.8.2018 objavilo javni  razpis za »Mentorske sheme za socialna podjetja«, ki se izvaja v okviru 9. prednostne osi »Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine«, s specifičnim ciljem 9.4.1. »Povečati obseg dejavnosti in zaposlitve v sektorju socialnega podjetništva« Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov operacij, katerih aktivnosti bodo usmerjene v razvoj in profesionalizacijo socialnih podjetij s pomočjo vključevanja oseb v programe mentorstva oziroma usposabljanja oseb za izvajanje tovrstnih programov.

Namen javnega razpisa je prenos znanj z mentorjev na zaposlene v socialnih podjetjih s poudarkom na zaposlenih iz ranljivih skupin, krepitev njihovih kompetenc in posledično zagotavljanje trajnega obstoja socialnih podjetij na trgu.

Cilji:

– dvig  znanja in kompetenc zaposlenih v socialnih podjetjih

– razvoj dejavnosti socialnega podjetništva

– vključevanje in povečanje aktivacije ranljivih skupin v socialnih podjetjih

– zmanjšanje socialne izključenosti in tveganja revščine s spodbujanjem vključevanja ranljivih ciljnih skupin

– ohranjanje obstoječih in ustvarjanje novih delovnih mest v socialnih podjetjih

– zagotavljanje trajnega delovanja socialnih podjetij na trgu

Vrednost operacije: 30.660,00 EUR

Operacijo delno financira Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Operacijo delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega socialnega sklada.

Namenska sredstva EU predstavljajo 80% celotnih upravičenih  stroškov in 20% so

namenska sredstva slovenske udeležbe.

http://www.eu-skladi.si


Mednarodni projekt Erasmus+, In-Vent

Organizacija dogodkov je ena izmed najhitreje rastočih dejavnosti na svetu in po zadnjih raziskavah organizacije Certified Special Event professional (CSEP) se za posebne dogodke porabi 500 milijard USD po vsem svetu. V trenutni situaciji uspešni organizatorji dogodkov ostajajo uspešni s pridobivanjem novih veščin in znanj s kratkimi formalnimi tečaji ter delom pri delodajalcih in organizacijah v posameznih sektorjih. Projekt InVent, v katerega je Evropski kulturni in tehnološki center Maribor so.p. vključen od novembra 2017, je inovativen saj prepoznava kompetence, ki jih organizatorji dogodkov potrebujejo pri svojem delu.Vključuje prepoznavanje standardov med partnerskimi državami (Slovenija, Anglija,Španija, Nemčija in Latvija), izvajanje primarne raziskave z vključevanjem uspešnih organizatorjev dogodkov s cilji priprave osnov specializacije na področju organizacije dogodkov ter testiranje potrebnega znanja in veščin skozi pilotno izobraževanje in sestavljanje portfelja kot tudi razvijanje učnega materiala.

The EKA University Participates in the Erasmus+ Strategic Partnership Project InVent

Since November 2017 we participates in Erasmus+ strategic partnerships program′s project “InVent – Partnership to develop VET educators in event management with learner-centred approach”.

The project aims to improve skills and competencies of vocational education teachers who work with event management courses, as well as to improve event management education programs according to the labour market and the industry′s latest trends and requirements. The EKA University participation in the project is very important as it offers different event management-related courses in two professional study programmes: college level programme “Management of entertainment industry” and bachelor programme “Cultural Management”.

The lead partner of the project is Gecko Programmes in the UK while the project welcomes joint efforts of 10 partner organisations from Great Britain, Germany, Spain, Slovenia and Latvia.

http://openeducationresource.invent.international/login/index.php

http://www.invent.international/project-team.html

Razvoj prostovoljstva v Mariboru skozi izobraževanje, povezovanje, promocijo in strukturno podporo

Z mesecem junijem 2019 smo začeli izvajati projekt Razvoj prostovoljstva v Mariboru, ki bo trajal do septembra 2020. Projekt sofinancira Ministrstvo za javno upravo v okviru javnega razpisa za sofinanciranje projektov razvoja in profesionalizacije NVO in prostovoljstva.

Namen projekta Razvoj prostovoljstva v Mariboru je nagovoriti potrebo po bolj kakovostno organiziranih procesih prostovoljskega dela v lokalnih prostovoljskih organizacijah zlasti na področjih vzgoje in izobraževanje, socialne dejavnosti, kulture in umetnosti, ter po večji strukturni podpori prostovoljskemu delu v lokalnem okolju. To se dosega skozi dvig strokovnosti dela mentorjev prostovoljskih organizacij, skozi trajnostno naravnana sodelovanja med prostovoljskimi organizacijami doma in v tujini ter med prostovoljskimi organizacijami ter Mestno občino Maribor in drugimi javnimi zavodi. Nadalje projekt prispeva k večji povezanosti in stabilnosti prostovoljskih organizacij v lokalni skupnosti. V okviru projekta so zaposleni štirje mentorji prostovoljstva in en koordinator prostovoljstva.
Projektni partnerji so: Pekarna Magdalenske mreže, Društvo TOTI DCA Maribor, so.p, Evropski kulturni in tehnološki center Maribor, so.p, Društvo Hiša!, so.p. in Zavod MARS Maribor.

Aktivnosti projekta so razdeljene na vsebinske sklope, ki se medsebojno časovno prepletajo. Glavne projektne aktivnosti so:

– krepitev in profesionalizacija prostovoljskih NVO z vzpostavljanjem trajnostnih delovnih mest,
– izobraževanje mentorjev prostovoljstva v organizacijah v projektnem partnerstvu,
– vzpostavljanje interih strategij razvoja prostovoljstva v organizacijah partnericah,
– uvedba novega modela spremljanja in evalviranja prostovoljstva,
– priprava strategije razvoja prostovoljstva v MOM,
– promocija prostovoljstva skozi skupne aktivnosti,
– medsebojno povezovanje prostovoljskih NVO in njihovo povezovanje z javnimi zavodi,
– razvoj didaktičnega pripomočka za evalvacijo kakovosti.

Zastavljeni kazalniki projekta so:
1. Priprava strategije razvoja prostovoljstva v Mestni občini Maribor.
2. Razvoj socialne inovacije v obliki uvedbe enotnega modela spremljanja/evalviranja prostovoljskega dela v prostovoljskih organizacijah v lokalnem okolju.
3. Izdelane interne strategije prostovoljstva v prostovoljskih organizacijah partnericah v projektu z namenom kakovostnih procesov organiziranega prostovoljstva.
4. Izvedba rednih intervizij za novo zaposlene mentorje prostovoljcev v organizacijah projektnih partnericah.
5. Vzpostavitev skupne aktivnosti prostovoljskih organizacij partneric v projektu kot rezultat prijave na mednarodni razpis.

Mladi pri prehodu na zeleno energijo

»Spodbujanje kreativnih kulturnih industrij – Center za kreativnost 2020 – 2021« (JR CzK 2020- 2021 – OP20.06849)

Namen: Izdelali smo didaktični pripomoček, ki spodbuja rabo obnovljivih virov energije in se uporablja v edukativne namene. Didaktični pripomoček bo pomagal uporabnikom – vizualizirati kompleksno področje obnovljivih virov energije na dinamičen in razumljiv način in pozitivno vplival na njihovo obnašanje v resničnem svetu. Z našim didaktičnim pripomočkom želimo predvsem mlade podučiti o možnostih pridobivanja obnovljivih virov energije v širšem in ožjem okolju in jih skozi učenje aktivno vključiti v gradnjo novega energetskega sistema. Želimo jim omogočiti na lažji in na njim primernejši način spoznavanje okoljskih problemov v današnjem času.

Cilji: Vključiti želimo čim več mladih k zgodnjemu reševanju okoljske problematike. Tako namenjamo didaktični pripomoček osnovno in srednješolcem in zainteresirani javnosti, da z lastnim eksperimentiranjem spoznajo velik pomen obravnavane problematike in istočasno pridobijo dovolj informacij že pred odločitvijo za nadaljnjo poklicno pot in izbiro študija. Predstavljen inovativni didaktični pripomoček ima velik trajnostni učinek, saj mladi potrebujejo pri svojem izobraževanju praktične primere in modele ter inovativne didaktične pripomočke, kar je mnogo primernejše za sedanje generacije kot klasično učenje v učilnicah. Trajnost rezultatov je v pridobivanju znanja s področja energetsko – okoljske problematike in s konkretnimi izzivi za zmanjšanje porabe energentov, ki jih lahko uporabniki implicirajo v vsakdanjem življenju.

Finančna podpora: 40.000 €

Mentor: Rok Colarič

Naložbo financirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Odpadki kot vir sekundarnih surovin – Poly krožnost

Namen projekta POLY KROŽNOST je razviti inovativne tehnologije za kemijsko in biokemijsko razgradnjo odpadne embalaže do visoko kvalitetnih sekundarnih surovin z dodano vrednostjo za samostojno uporabo (plini, kemikalije, olja/goriva, itd.) ali vkomponiranje v nove izdelke, kot so biopolimeri. Fokusirali se bomo na odpadno embalažo naravnega izvora iz celuloze/ lignoceluloze in sintetično/plastično embalažo (PET, PA, PP, PE, XPE itd.). Glavni cilj projekta je vzpostavitev novih naprednih krožnih procesov (novi krožni poslovni modeli) za recikliranje odpadne plastične/naravne embalaže, kar lahko izrazito pripomore k povečevanju snovne učinkovitosti in hkrati dodane vrednosti dobljenih produktov. Rezultat projekta se bo odražal v visoko kvalitetnih sekundarnih surovinah za uporabo v novih izdelkih, namenjenih domačemu in globalnemu trgu. Operacija se je začela 1.9.2019 in bo trajala predvidoma do 31.5.2022. Vrednost sofinanciranja celotne operacije znaša 2.800.486,22 EUR. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR, http://www.eu-skladi.si).

https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-gospodarski-razvoj-in-tehnologijo/

Študentski inovativni projekti za družbeno korist: Stari materiali v novi podobi

V Evropskem kulturnem in tehnološkem centru Maribor sodelujemo v projektu ŠIPK z naslovom Stari materiali v novi podobi. Vključeni so študenti mariborske univerze iz različnih strok. Cilj projekta je ozavestiti mlade o pravilni potrošniški miselnosti in problematiki onesnaženosti okolja z različnimi odpadnimi materiali. Z kreativnimi in inovativnimi rešitvami se bodo vključeni študenti seznanili z materiali, njihovimi lastnostmi, možno predelavo in analizirali pregled ravnanja z odpadki v svojem okolju. Študentje bodo izvedli kreativne delavnice in pripravili gradiva za ozaveščanje o problematiki kopičenja odpadkov, neodgovornega odnosa posameznikov do okolja in pravilni potrošniški miselnosti in pridobljena znanja prenesli na osnovnošolce in srednješolce. Analizirali bodo tudi področja tekstilnih materialov in njihove nege ter raziskali možnosti ponovne uporabe različnih vrst odpadkov in odpadne embalaže.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Spemljajte nas na Facebook: https://www.facebook.com/Stari-materiali-v-novi-podobi-100312811624782/