Zaposleni  v Evropskem kulturnem in tehnološkem centru Maribor smo se pogovarjali s predstavniki Zavoda za zaposlovanje, območne enote Maribor. Zanimalo nas je s kakimi problemi se srečujejo trenutno na Zavodu in kaj bi svetovali mladim,ko se odločajo za izbiro poklica oziroma šole. Tako so nam povedali:

Na Zavodu RS za zaposlovanje se ukvarjamo s številnimi aktivnostmi in se srečujemo z različnimi problemi oz. izzivi glede na področje dela. Če izpostavim najbolj aktualne, je to pomanjkanje ustrezno usposobljenega in motiviranega kadra za deficitarne poklice, kot so: delavci v gradbeništvu, gostinstvu, varilci, eletkroinštalaterji, orodjarji, vozniki tovornjakov, izvajalci socialne oskrbe, zdravstveniki.  Kljub deficitom na omenjenih področjih, trenutno zaradi pomanjkanja sredstev, v teh programih ne moremo usposabljati. Trenutno tečejo le subvencijski programi Hitrejši vstop na trg dela, Priložnost zame in Zelena delovna mesta, ki delodajalce  finančno  spodbujajo za zaposlitev oseb iz evidence brezposelnih.  Tisti, ki imajo deficitarna znanja, lahko izbirajo zaposlitev.

Na področju dela z dolgotrajno brezposelnimi se srečujemo z osebami, ki jih pri zaposlitvi ovirajo številne ovire od zdravstvenih težav, telesne in duševne narave, do nemobilnosti, pomanjkanja računalniških in drugih aktualnih znanj, dlje časa trajajoče neaktivnosti in podobno. Težje najdejo zaposlitev osebe, ki so brez izobrazbe in tudi osebe, ki vztrajajo pri zaposlitvenih ciljih,  ki jih trg dela ne potrebuje, kot npr. umetniški poklici, ekonomski poklici ali pa gre za kombinacijo vseh prej naštetih ovir.

Na področju dela s šolajočo mladino ZRSZ izvaja aktivnosti, ki pripomorejo k temu, da mladi čim bolje spoznajo sami sebe, poklice, izobraževalne programe. ZRSZ mladim omogoča obisk kariernega središča, kjer jim predstavimo dejavnike pomembne pri kariernem odločanju, omogočimo izpolnjevanje interaktivnega računalniškega interesnega vprašalnika Kam in kako, ponujamo individualno karierno svetovanje, sodelujemo pri organizaciji kariernega sejma namenjenega učencem in dijakom. Zavod je v okviru projektov sodeloval tudi pri razvoju več pripomočkov in usposabljanju kariernih svetovalcev za delo na področju karierne orientacije s šolajočo mladino.    

Kaj bi svetovali mladim,ko se odločajo za izbiro šole oziroma poklica?

Marsikateri devetošolec mora prvič v življenju sprejeti tako pomembno življenjsko odločitev. Še posebej je ta odločitev težka v času velikih tehnoloških sprememb, ki zahtevajo od posameznika veliko prilagajanja, fleksibilnosti, ustvarjalnosti in vseživljenjskega učenja.
Vsekakor gre za eno najpomembnejših in težkih življenjskih odločitev, ni pa ta enkratna in dokončna. Poklic ni statičen. Nekateri poklici izginjajo, nastajajo novi. Sedanjost in prihodnost je v nenehnem spreminjanju in prilagajanju novim razmeram.

Načrtovanje izobraževalne in poklicne poti zahteva kar nekaj aktivnosti posameznika, zelo dobrodošla pa je pomoč staršev, učiteljev, šolskih svetovalnih delavcev in različnih inštitucij.

Ključne točke, ki jih je potrebno upoštevati in o njih razmisliti, da bo odločitev čim bolj pravilna:

  •        Spoznavanje sebe : svojih želja, interesov, sposobnosti, znanja, učnih navad, osebnostnih lastnosti, zdravstvenih ovir;
  •        Pridobivanje informacij o šolah – čim bolj spoznati izobraževalne programe;
  •        Spremljanje informacij o trgu dela – ponudba in povpraševanje po poklicih; možnosti zaposlitve;
  •        Poznavanje poklicev (naloge, pogoji dela, tipična delovna mesta, dobre in slabe strani poklica)

Šele na osnovi zbranih spoznanj in informacij si lahko postavimo realne cilje, ki jih bomo lahko dosegli.
Do zastavljenega poklicnega cilja včasih vodi več poti, ne le ena sama. Izberemo tisto, ki je v dani situaciji najbolj sprejemljiva.

Ne glede na trenutno situacijo zaposlovanja je pri odločanju za poklic vsekakor zelo pomembno prisluhniti sebi. Le če izberemo nekaj, kar nam je blizu, smo lahko kasneje uspešni in zadovoljni pri delu.

Vsak poklic je  pomemben in predstavlja vezni člen v verigi, ne glede na stopnjo izobrazbe.

Ne moremo pa zanesljivo napovedati poklicev, ki bodo nastali v prihodnosti. Novi poklici se bodo  zelo verjetno razlikovali od tega, kar se bomo v šoli naučili danes.  Zanesljivo pa lahko napovemo, da bo potrebno vseživljenjsko učenje na različnih področjih (multidisciplinarnost).

Vse poklice potrebujemo in vsak je lahko »mojster« v svojem poklicu. »Mojstri« pa smo, če svoj poklic opravljamo tudi z veseljem in predanostjo.