Projekti – v teku

Javni razpis "Mentorske sheme za socialna podjetja" - Z znanjem do prepoznavnosti

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je 10.8.2018 objavilo javni  razpis za »Mentorske sheme za socialna podjetja«, ki se izvaja v okviru 9. prednostne osi »Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine«, s specifičnim ciljem 9.4.1. »Povečati obseg dejavnosti in zaposlitve v sektorju socialnega podjetništva« Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov operacij, katerih aktivnosti bodo usmerjene v razvoj in profesionalizacijo socialnih podjetij s pomočjo vključevanja oseb v programe mentorstva oziroma usposabljanja oseb za izvajanje tovrstnih programov.

 

Namen javnega razpisa je prenos znanj z mentorjev na zaposlene v socialnih podjetjih s poudarkom na zaposlenih iz ranljivih skupin, krepitev njihovih kompetenc in posledično zagotavljanje trajnega obstoja socialnih podjetij na trgu.

 

Cilji:

- dvig  znanja in kompetenc zaposlenih v socialnih podjetjih

- razvoj dejavnosti socialnega podjetništva

- vključevanje in povečanje aktivacije ranljivih skupin v socialnih podjetjih

- zmanjšanje socialne izključenosti in tveganja revščine s spodbujanjem vključevanja ranljivih ciljnih skupin

- ohranjanje obstoječih in ustvarjanje novih delovnih mest v socialnih podjetjih

- zagotavljanje trajnega delovanja socialnih podjetij na trgu

 

Vrednost operacije: 30.660,00 EUR

 

Operacijo delno financira Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Operacijo delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega socialnega sklada.

Namenska sredstva EU predstavljajo 80% celotnih upravičenih  stroškov in 20% so

namenska sredstva slovenske udeležbe.

http://www.eu-skladi.si


 

Mednarodni projekt Erasmus+, In-Vent

Organizacija dogodkov je ena izmed najhitreje rastočih dejavnosti na svetu in po zadnjih raziskavah organizacije Certified Special Event professional (CSEP) se za posebne dogodke porabi 500 milijard USD po vsem svetu. V trenutni situaciji uspešni organizatorji dogodkov ostajajo uspešni s pridobivanjem novih veščin in znanj s kratkimi formalnimi tečaji ter delom pri delodajalcih in organizacijah v posameznih sektorjih. Projekt InVent, v katerega je Evropski kulturni in tehnološki center Maribor so.p. vključen od novembra 2017, je inovativen saj prepoznava kompetence, ki jih organizatorji dogodkov potrebujejo pri svojem delu.Vključuje prepoznavanje standardov med partnerskimi državami (Slovenija, Anglija,Španija, Nemčija in Latvija), izvajanje primarne raziskave z vključevanjem uspešnih organizatorjev dogodkov s cilji priprave osnov specializacije na področju organizacije dogodkov ter testiranje potrebnega znanja in veščin skozi pilotno izobraževanje in sestavljanje portfelja kot tudi razvijanje učnega materiala.

 

The EKA University Participates in the Erasmus+ Strategic Partnership Project InVent

Since November 2017 we participates in Erasmus+ strategic partnerships program′s project “InVent - Partnership to develop VET educators in event management with learner-centred approach”.

The project aims to improve skills and competencies of vocational education teachers who work with event management courses, as well as to improve event management education programs according to the labour market and the industry′s latest trends and requirements. The EKA University participation in the project is very important as it offers different event management-related courses in two professional study programmes: college level programme "Management of entertainment industry" and bachelor programme "Cultural Management".

The lead partner of the project is Gecko Programmes in the UK while the project welcomes joint efforts of 10 partner organisations from Great Britain, Germany, Spain, Slovenia and Latvia.

http://openeducationresource.invent.international/login/index.php

http://www.invent.international/project-team.html